การจะเป็นมาหาอำนาจของโลกตัวแปรสำคัญคืออะไร

ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ,การเมืองระหว่างประเทศ , การเมืองภายในประเทศ ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวแปรมากมายหลายตัว โดยมีตัวแปรชิ้นสำคัญ คือ การเกิดประเทศซึ่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี , โครงสร้างทางสังคม รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเหนือกว่าประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด ถึงจะถูกจัดให้อยู่ในฐานะประเทศมหาอำนาจ หากเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ คุณจะเห็นได้ว่า ประเทศอังกฤษ , ฝรั่งเศส , สเปน , วิลันดา , โปรตุเกส ประเทศเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการกำหนดเรื่องการเมืองรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสหรัฐอเมริกา กับรัสเซีย ได้กลายมาเป็น 2 มหาอำนาจซึ่งคอยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ เพราะฉะนั้นการมีความรู้บวกกับวิสัยทัศน์ ในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศว่า ณ ขณะปัจจุบันเป็นอย่างไร รวมทั้งการวัดศักยภาพของประเทศซึ่งสามารถดูได้ว่าจะพัฒนาประเทศต่อไปอย่างไร ในอนาคตนั้น จะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สุด

หากเราศึกษาจากปรากฏการณ์ระหว่างยุคสงครามเย็น ประเทศมหาอำนาจ คือ สหรัฐอเมริกากับรัสเซีย ทั้ง 2 ประเทศนี้ได้ซ่อนความสำคัญของประเทศในยุโรป ได้แก่ อังกฤษ , ฝรั่งเศส , เยอรมัน และตอนนั้นประเทศที่มีอำนาจมากในทางเศรษฐกิจคือ ประเทศญี่ปุ่น ทุกประเทศล้วนยกย่องให้ญี่ปุ่นเป็นแบบอย่างของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พร้อมมองดูจีนในฐานะประเทศในโลกที่ 3 ซึ่งกำลังด้อยพัฒนา และประเทศอินเดียถึงแม้จะมีประชากรจำนวนมาก ก็ถูกมองว่าเป็นประเทศที่กำลังเกิดปัญหาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากความคลั่งศาสนาของประชาชน จากการมองเช่นนี้ทำให้โลกมองข้ามศักยภาพอันแท้จริงของประเทศจีนกับอินเดียไปอย่างมาก

การจะเป็นมหาอำนาจของโลกตัวแปรสำคัญคืออะไร

  • ตัวแปรที่ 1 ประเทศจำเป็นต้องมีการพัฒนาการเมืองอย่างเป็นระบบ และต้องวางส่วนร่วมของประชาชนในด้านการผลิต รวมทั้งการกำหนดการตัดสินใจแบบนโยบายสาธารณะ
  • ตัวแปรที่ 2 ต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรม
  • ตัวแปรที่ 3 ได้แก่ ต้องพัฒนาชนชั้นทางสังคม ด้วยการทุ่มการศึกษา
  • ตัวแปรที่ 4 ประชาชน ต้องมีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ ไม่หลงงมงาย
  • ตัวแปรที่ 5 จำนวนประชากรต้องมีมากพอ โดยมหาอำนาจในอดีต ทั้ง อังกฤษ , ฝรั่งเศส , สเปน ต่างก็มีประชากรไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน การมีประชากรจำนวนมากพอ ประชากรเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นแรงงานผลิตทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการผลิตได้จำนวนมาก ส่งผลไปสู่ต้นทุนการผลิตต่ำ และสิ่งสำคัญประชากรต้องเป็นประชากรมีคุณภาพ คือ มีการศึกษา , มีรายได้เพียงพอ รวมทั้งโครงสร้างอายุเพียงพอต่อการผลิต คือระหว่าง 16-60 ปี

เมื่อดูจากตัวแปรทั้ง 5 ตัวแล้ว สามารถสรุปได้ว่าการที่จีนขึ้นมามหาอำนาจในปัจจุบันนี้ อนาคตเศรษฐกิจของจีนอาจจะล้ำหน้ากว่าสหรัฐอเมริกาก็เป็นได้

admin