การรวมตัวจากหลายประเทศที่เรียกว่าสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป หรือที่หลายๆคนมักจะได้ยินชื่อว่า EU ตามข่าวโทรทัศน์นั่นแหละ เป็นการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองจากหลายประเทศเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 28 ประเทศ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป สหภาพยุโรป ใช้กระบวนกฎหมายซึ่งทำให้เป็นระบบเดียวกัน มีการใช้บังคับกับรัฐสมาชิกทุกประเทศ ทางด้านนโยบายสหภาพยุโรป ก็เน้นเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคคล , สินค้า , บริการรวมทั้งทุนด้วยความเสรีในตลาดเดี่ยว มีการตรากฎหมายเรื่องความยุติธรรม ส่วนกิจการในประเทศก็ใช้นโยบายร่วมกันเรื่องของการค้า , การเกษตร , การประมง และการพัฒนาภูมิภาค  อีกทั้งการควบคุมหนังสือเดินทางก็ถูกเลิกภายในพื้นที่ Schengen โดยพื้นที่ Schengen คือ การตกลงระหว่างประเทศใน 24 ประเทศ ของทวีปยุโรปที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มนี้ สามารถเดินทางข้ามประเทศไปมาหากันกันได้ โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง โดยประชากรของสหภาพยุโรปเป็นลักษณะเมืองสูง จากข้อมูลปี ค.ศ.2006 พบว่ามีประชากรประมาณ 75% อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง

สหภาพยุโรป ได้ดำเนินงานผ่านระบบผสม คือ สหภาพบวกกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ประกอบด้วยองค์กรเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 7 องค์กร ซึ่งเรียกว่าสถาบันของสหภาพยุโรป  ได้แก่

  • ที่ประชุมยุโรป
  • คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป
  • รัฐสภายุโรป
  • คณะกรรมาธิการยุโรป
  • ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป
  • ธนาคารกลางยุโรป
  • ศาลผู้สอบบัญชียุโรป

สหภาพยุโรป ถือกำเนิดขึ้นมาจากกลุ่ม ECSCกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป รวมเข้าด้วยกัน ทั้ง 2 สถาบันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1951 กับ ค.ศ.1958 ตามลำดับ โดยประเทศ ประชาคมและองค์การ มีการเติบโตขึ้น โดยการเข้าร่วมของสมาชิกใหม่ก่อให้เกิดอำนาจมากขึ้น ทำให้มีการเพิ่มขอบเขตนโยบายในการจัดการ สนธิสัญญาMaastricht เพื่อใช้การสถาปนาสหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 1993 พร้อมนำเสนอความเป็นพลเมืองของยุโรปนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขหลักการพื้นฐานรัฐธรรมนูญล่าสุดของสหภาพยุโรปล่าสุด หรือ สนธิสัญญา Lisbon ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ.2009

สหภาพยุโรปประกอบด้วยประชากร 7.3% ของประชากรโลก ในปี ค.ศ. 2016 สหภาพยุโรป สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในได้ 16.477 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 22.2% ของ GDP ราคาตลาดโลก อีกทั้งคิดเป็น 16.9% เมื่อวัดในแง่ความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ การพัฒนาประเทศในสหภาพยุโรป 26 จาก 28 ประเทศ พบว่ามีค่าการพัฒนาประชาชนเป็นทวีคูณ

ค.ศ. 2012 สหภาพยุโรป ได้รับรางวัล NOBEL สาขาสันติภาพ เนื่องจากได้ริเริ่มการสานสัมพันธ์ภายนอกประเทศ ผ่านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วม นอกจากนี้ สหภาพยุโรป ยังคงคณะผู้แทนทางทูตอย่างถาวรทั่วโลก อีกทั้งยังมีผู้แทนในสหประชาชาติ แห่งองค์การการค้าโลก G7 กับ G-20 เพราะมีอำนาจ รวมทั้งทรงอิทธิพลไปทั่วโลก โดยมีการคาดการณ์กันว่าสหภาพยุโรปกำลังขึ้นเป็นอภิมหาอำนาจ ณ ปัจจุบันหรือจะกลายเป็นอภิมหาอำนาจในอนาคต

admin