สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นเพื่ออะไร ?

สหภาพยุโรป คือ การรวมกลุ่มกันของประเทศซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนยุโรป มีความจุดประสงค์ขอความร่วมมือ ทางด้านการเมือง , เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้การดูแลแบบสถาบันแบบเหนือรัฐ อันมีขนาดใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพอย่างคงถนถาวรระหว่างประเทศ ในหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ แก่ประเทศสมาชิกตลอดจนก้าวเข้ามามีบทบาทผู้นำของ EU ในประชาคมโลก

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้ง

  • รวบรวมระบบเศรษฐกิจ ขอความร่วมมือพัฒนาสังคม ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของประเทศสมาชิกให้รวมกันเป็นหนึ่งอันเดียว
  • เพื่อยกระดับชีวิตของประชากรยุโรป
  • เพื่อจัดตั้งสหภาพศุลกากร ปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนกระทั่งปี 1982 สหภาพยุโรปได้ติดต่อค้าขายภายในกลุ่ม มีจำนวนเงินสูงเป็น 25 เท่าของ ค.ศ.1958 โดยเป็นการค้ากับต่างประเทศ โดยเฉพาะการขายสินค้าภายในกลุ่มที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อนำการค้ามาเปรียบเทียบในช่วงปี ค.ศ.1958 กับ 1982 แล้ว ปรากฏว่าสหภาพยุโรปได้ส่งสินค้าไปยังกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีมูลค่ามากถึง 18 เท่า พร้อมทั้งยังสั่งสินค้านำเข้าสูงถึง 13 เท่าของ ค.ศ.1958 จากตัวเลขดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สหภาพยุโรปเลิกจำกัดปริมาณสินค้าขาเข้า และยกเลิกภาษีศุลกากรจากประเทศสมาชิก รวมทั้งลดหย่อนข้อจำกัดอื่นๆอีกมากมาย แก่ประเทศนอกกลุ่มสมาชิก

สหภาพยุโรปสามารถพัฒนาไปจนถึงระดับสหภาพเศรษฐกิจที่มีความสมบูรณ์แบบ โดยจัดเป็นชั้นสูงสุดของการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้สหภาพยุโรปจึงได้ทะยานขึ้นมาเป็นองค์การทางด้านการเมืองที่มีประสิทธิภาพอย่างสูง ในปี 1991 สภาแห่งสภาพยุโรป ได้เลือกเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารขึ้นมา 20 นาย พร้อมจัดให้มีการประชุมมาระหว่างประเทศตลอดจนดำเนินการงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสนธิสัญญา Maastricht ในการที่จะให้ประเทศสมาชิกใช้เงินหน่วยเดียวกัน โดยมีเป้าหมายว่าจะเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1999 หรือเริ่มช้าสุดไม่เกิน 2002  อีกทั้งยังมีการกำหนดกรอบนโยบายเพื่อป้องกันประเทศ จำต้องมีนโยบายต่างประเทศร่วมกัน หากแต่ขั้นตอนดำเนินการนี้ ก็ยังต้องประชุมกันต่อไป เนื่องจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ล้วนมีเศรษฐกิจ , สังคม และจำนวนประชากรแตกต่างกัน

ในส่วนของด้านความร่วมมือทางการเงิน สหภาพยุโรปก็ได้ตั้งธนาคารกลางยุโปรขึ้น ปีค.ศ.1998 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา สมาชิกสหภาพยุโรปจำนวน 11 ประเทศ ยกเว้น สหราชอาณาจักร , เดนมาร์ก , สวีเดน , กรีซ  ได้เริ่มใช้เงินสกุลเดียว หรือ เงินยูโร โดยในช่วงระยะแรกประเทศเหล่านี้ จะใช้สกุลเงินนี้ในระบบบัญชีก่อน ส่วนการใช้เงินสดยังใช้เงินประจำชาติ จนถึงวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2002 ถึงจะมีธนบัตรและเหรียญยูโร เข้าสู่ระบบเงินของสมาชิกทั้ง 11 ประเทศต่อไป

admin