สหภาพยุโรปมีกี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง ?

สหภาพยุโรป คือ สหภาพแห่งเศรษฐกิจและการเมือง มีรัฐสมาชิกจำนวน 28 ประเทศ ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป โดยสหภาพยุโรปได้ทำการพัฒนาตลาดเดี่ยวภายใต้ระบบกฎหมาย ซึ่งสร้างทุกอย่างให้เป็นมาตรฐาน นโยบายของสหภาพยุโรป คือ การเคลื่อนย้ายบุคคล , สินค้า , บริการ รวมทั้งลงทุนอย่างอิสรเสรีในตลาดเดี่ยว มีองค์กรตัดสินใจหลัก 7 องค์กร ได้แก่

 • ที่ประชุมยุโรป
 • คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป
 • รัฐสภายุโรป
 • คณะกรรมาธิการยุโรป
 • ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป
 • ธนาคารกลางยุโรป
 • ศาลผู้สอบบัญชียุโรป

สหภาพแห่งนี้เกิดขึ้น จากประชาคมถ่านหิน – เหล็กกล้า ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1951 , ค.ศ.1958 ตามลำดับ โดยสหภาพยุโรป ปี ค.ศ. 2016 สหภาพยุโรปผลิตสินค้าจำนวน 16.477 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 22.2% ของ GDP คิดเป็น 16.9% เมื่อวัดในเรื่องอำนาจซื้อ นอกจากนี้ประเทศสหภาพยุโรปจำนวน 26 จาก 28 ประเทศมีค่าตัวเลข ด้านพัฒนามนุษย์สูงมาก จากข้อมูลของแห่งสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 2012 สหภาพยุโรป ได้รับรางวัลสันติภาพ เนื่องจากสหภาพยุโรป สามารถพัฒนาบทบาททางด้านความสัมพันธ์ภายนอกผ่านนโยบายต่างประเทศ

ในส่วนของสหภาพฯ ยังคงมีคณะผู้แทนถาวรทั่วโลก และยังมีผู้แทนในสหประชาชาติ , องค์การการค้าโลก G 7 และ G -20 เพราะมีอิทธิพลทั่วโลก จึงทำให้สามารถเข้าใจได้ว่า ทำไมสหภาพยุโรปจึงกลายมาเป็นอภิมหาอำนาจในโลกปัจจุบันอีกทั้งยังเห็นความน่าจะเป็นของการเป็นอภิมหาอำนาจในอนาคต

รัฐสมาชิกสหภาพยุโรป คือ ประเทศใดจากทั้งหมด 28 ประเทศ ซึ่งได้มีการขอเข้าร่วมให้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกสหภาพยุโรป โดนเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรปเป็นต้นมา แรกเริ่มเดิมทีประเทศที่ก่อตั้งมีเพียงแค่ 6 ประเทศเท่านั้น โดยได้มีการขยายจำนวนสมาชิกทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งมีรัฐสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 10 ประเทศ ณ ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีสมาชิก 21 ประเทศ , สาธารณรัฐ, 6 แห่ง ราชอาณาจักร กับ ราชรัฐ อย่างล่ะ 1 แห่ง

รายชื่อสมาชิก

 • ออสเตรีย เข้าร่วม 1 มกราคม พ.ศ. 2538
 • บัลแกเรีย      –       1 มกราคม พ.ศ. 2550
 • โครเอเชีย      –       1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 • ไซปรัส      –       1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 • สาธารณรัฐเช็ก – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 • เดนมาร์ก     –        1 มกราคม พ.ศ. 2516
 • เอสโตเนีย –         1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 • ฟินแลนด์     –         1 มกราคม พ.ศ. 2538
 • ฝรั่งเศส     –           ผู้ก่อตั้ง
 • เยอรมนี     –           ผู้ก่อตั้ง
 • กรีซ     –           1 มกราคม พ.ศ. 2524
 • ฮังการี     –           1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 • ไอร์แลนด์ –           1 มกราคม พ.ศ. 2516
 • อิตาลี     –            ผู้ก่อตั้ง
 • ลัตเวีย     –            1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 • ลิทัวเนีย     –            1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 • ลักเซมเบิร์ก – ผู้ก่อตั้ง
 • มอลตา –             1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 • เนเธอร์แลนด์ –          ผู้ก่อตั้ง
 • โปแลนด์ –             1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 • โปรตุเกส    –              1 มกราคม พ.ศ. 2529
 • โรมาเนีย –              1 มกราคม พ.ศ. 2550
 • สโลวาเกีย –              1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 • สโลวีเนีย    –              1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 • สเปน –                 1 มกราคม พ.ศ. 2529
 • สวีเดน –                  1 มกราคม พ.ศ. 2538
 • สหราชอาณาจักร –    1 มกราคม พ.ศ. 2517

admin