สหภาพยุโรปมีกี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง ?

สหภาพยุโรป คือ สหภาพแห่งเศรษฐกิจและการเมือง มีรัฐสมาชิกจำนวน 28 ประเทศ ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป โดยสหภาพยุโรปได้ทำการพัฒนาตลาดเดี่ยวภายใต้ระบบกฎหมาย ซึ่งสร้างทุกอย่างให้เป็นมาตรฐาน นโยบายของสหภาพยุโรป คือ การเคลื่อนย้ายบุคคล , สินค้า , บริการ รวมทั้งลงทุนอย่างอิสรเสรีในตลาดเดี่ยว มีองค์กรตัดสินใจหลัก 7 องค์กร ได้แก่ ที่ประชุมยุโรป คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป รัฐสภายุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป ธนาคารกลางยุโรป ศาลผู้สอบบัญชียุโรป สหภาพแห่งนี้เกิดขึ้น จากประชาคมถ่านหิน – เหล็กกล้า ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1951 , ค.ศ.1958 ตามลำดับ โดยสหภาพยุโรป ปี ค.ศ. 2016 สหภาพยุโรปผลิตสินค้าจำนวน 16.477 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 22.2% ของ GDP คิดเป็น 16.9% เมื่อวัดในเรื่องอำนาจซื้อ นอกจากนี้ประเทศสหภาพยุโรปจำนวน 26 จาก 28 […]

สหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นเพื่ออะไร ?

สหภาพยุโรป คือ การรวมกลุ่มกันของประเทศซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนยุโรป มีความจุดประสงค์ขอความร่วมมือ ทางด้านการเมือง , เศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้การดูแลแบบสถาบันแบบเหนือรัฐ อันมีขนาดใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพอย่างคงถนถาวรระหว่างประเทศ ในหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ แก่ประเทศสมาชิกตลอดจนก้าวเข้ามามีบทบาทผู้นำของ EU ในประชาคมโลก วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้ง รวบรวมระบบเศรษฐกิจ ขอความร่วมมือพัฒนาสังคม ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของประเทศสมาชิกให้รวมกันเป็นหนึ่งอันเดียว เพื่อยกระดับชีวิตของประชากรยุโรป เพื่อจัดตั้งสหภาพศุลกากร ปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ ผลการดำเนินงาน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนกระทั่งปี 1982 สหภาพยุโรปได้ติดต่อค้าขายภายในกลุ่ม มีจำนวนเงินสูงเป็น 25 เท่าของ ค.ศ.1958 โดยเป็นการค้ากับต่างประเทศ โดยเฉพาะการขายสินค้าภายในกลุ่มที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อนำการค้ามาเปรียบเทียบในช่วงปี ค.ศ.1958 กับ 1982 แล้ว ปรากฏว่าสหภาพยุโรปได้ส่งสินค้าไปยังกลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มีมูลค่ามากถึง 18 เท่า พร้อมทั้งยังสั่งสินค้านำเข้าสูงถึง 13 เท่าของ ค.ศ.1958 จากตัวเลขดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สหภาพยุโรปเลิกจำกัดปริมาณสินค้าขาเข้า และยกเลิกภาษีศุลกากรจากประเทศสมาชิก รวมทั้งลดหย่อนข้อจำกัดอื่นๆอีกมากมาย […]