เมื่อสหภาพยุโรปเกิดการแตกแยกจะเป็นอย่างไร ?

เราอาจจะมองเห็นถึงความแตกแยกของกลุ่ม สหภาพยุโรปได้จากช่องทางข้าวสารต่างๆ EU เข้าสู่ความเป็นเสรีนิยม ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา โดยเฉพาะตั้งแต่ยุคของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปภายใต้การนำของ Jacque Delors โดยนโยบายนี้ได้สร้างให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจ รวมทั้งการเงินไปอยู่กับองค์กรเหนือรัฐมากขึ้น โดยที่องค์กรเหล่านี้ล้วนส่งเสริมนโยบายเสรีนิยมใหม่อย่างเคร่งครัดไปพร้อมๆกับกลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ในยุโรป สหภาพยุโรปกับปัญหาในเรื่องเสรีนิยมใหม่ Eu มีแนวคิดว่านิยมเสรีจึงเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจ ที่ต้องพึ่งองค์อิสระ เช่น ธนาคารกลางยุโรป , ผู้เชี่ยวชาญ และ Technocrat จนประเด็นเหล่านี้ ได้กลายเป็นประเด็นหลัก ซึ่งอยู่นอกเขตทางการเมือง นอกจากนี้ยังจัดเป็นอิสระจากการกำกับทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย จากคุณลักษณะเช่นนี้นี่เอง ที่ก่อให้เกิดสิ่งที่หลายๆคนเรียกว่าเป็นปัญหาการขาดพร่องประชาธิปไตย ในระบบการปกครองของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ EU แบบเสรีนิยมใหม่ ยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในประเทศยุโรปทางเหนือ เช่น ประเทศเยอรมนีหรือฝรั่งเศสกับประเทศยุโรปทางใต้ เช่น โปรตุเกส , อิตาลี , ไอร์แลนด์ , กรีซ รวมทั้งสเปน อีกทั้งการสร้างสกุลเงิน EURO ขึ้นมายิ่งก่อให้เกิดสภาวะความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจเข้าไปใหญ่ โดยรัฐทางยุโรปใต้ได้ประสบปัญหากับสภาวะขาดดุลอย่างรุนแรง โดยสภาวะความขัดแย้งของ EU ได้กระตุ้นให้นักวิชาการเสนอว่าควรเร่งพัฒนาในเรื่องของ ‘ทฤษฎีความแตกแยกของสหภาพยุโรป’ เพื่อทำความเข้าใจในหลักการพัฒนาระบบทุนนิยมของ […]