การรวมตัวจากหลายประเทศที่เรียกว่าสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป หรือที่หลายๆคนมักจะได้ยินชื่อว่า EU ตามข่าวโทรทัศน์นั่นแหละ เป็นการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองจากหลายประเทศเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 28 ประเทศ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป สหภาพยุโรป ใช้กระบวนกฎหมายซึ่งทำให้เป็นระบบเดียวกัน มีการใช้บังคับกับรัฐสมาชิกทุกประเทศ ทางด้านนโยบายสหภาพยุโรป ก็เน้นเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคคล , สินค้า , บริการรวมทั้งทุนด้วยความเสรีในตลาดเดี่ยว มีการตรากฎหมายเรื่องความยุติธรรม ส่วนกิจการในประเทศก็ใช้นโยบายร่วมกันเรื่องของการค้า , การเกษตร , การประมง และการพัฒนาภูมิภาค  อีกทั้งการควบคุมหนังสือเดินทางก็ถูกเลิกภายในพื้นที่ Schengen โดยพื้นที่ Schengen คือ การตกลงระหว่างประเทศใน 24 ประเทศ ของทวีปยุโรปที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มนี้ สามารถเดินทางข้ามประเทศไปมาหากันกันได้ โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง โดยประชากรของสหภาพยุโรปเป็นลักษณะเมืองสูง จากข้อมูลปี ค.ศ.2006 พบว่ามีประชากรประมาณ 75% อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง สหภาพยุโรป ได้ดำเนินงานผ่านระบบผสม คือ สหภาพบวกกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ประกอบด้วยองค์กรเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 7 องค์กร ซึ่งเรียกว่าสถาบันของสหภาพยุโรป  ได้แก่ ที่ประชุมยุโรป คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป รัฐสภายุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป […]

การจะเป็นมาหาอำนาจของโลกตัวแปรสำคัญคืออะไร

ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ,การเมืองระหว่างประเทศ , การเมืองภายในประเทศ ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวแปรมากมายหลายตัว โดยมีตัวแปรชิ้นสำคัญ คือ การเกิดประเทศซึ่งมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี , โครงสร้างทางสังคม รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเหนือกว่าประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด ถึงจะถูกจัดให้อยู่ในฐานะประเทศมหาอำนาจ หากเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ คุณจะเห็นได้ว่า ประเทศอังกฤษ , ฝรั่งเศส , สเปน , วิลันดา , โปรตุเกส ประเทศเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการกำหนดเรื่องการเมืองรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศสหรัฐอเมริกา กับรัสเซีย ได้กลายมาเป็น 2 มหาอำนาจซึ่งคอยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ เพราะฉะนั้นการมีความรู้บวกกับวิสัยทัศน์ ในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศว่า ณ ขณะปัจจุบันเป็นอย่างไร รวมทั้งการวัดศักยภาพของประเทศซึ่งสามารถดูได้ว่าจะพัฒนาประเทศต่อไปอย่างไร ในอนาคตนั้น จะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สุด หากเราศึกษาจากปรากฏการณ์ระหว่างยุคสงครามเย็น ประเทศมหาอำนาจ คือ สหรัฐอเมริกากับรัสเซีย ทั้ง 2 ประเทศนี้ได้ซ่อนความสำคัญของประเทศในยุโรป ได้แก่ อังกฤษ , ฝรั่งเศส , […]